DateTime to yyyymmdd

2005-08-02 #code-snippets,#csharp

string myString = myDate.ToString("yyyyMMdd");